Stadgar

Stadgar för ideella föreningen Magma Västerbotten

Fastställd 2019-02-26

Föreningens säte
§1
Föreningen Magma Västerbotten har sitt säte i Umeå.

Ändamål
§2
Magma är en ideell förening med syfte att upprätthålla socialt, professionellt och
mångkulturellt nätverk för kvinnor från 18 år och uppåt, som är bosatta eller
verksamma i Västerbotten. Nätverkets ändamål är att verka för kunskaps- och
erfarenhetsspridning, förbättrat samarbete, integration och jämställdhet där
kvinnor inspirerar, stöttar och uppmuntrar varandra både professionellt och
personligt. Verksamheten kan bedrivas på fler platser i Västerbotten. Föreningen
är religiöst och politiskt oberoende.

Marknadsföring
§3
Information om föreningens aktiviteter och existens ska spridas via hemsidan, email
och via sociala media i enlighet med styrelsens omdöme samt genom sociala
kontakter mellan medlemmarna själva.

Målgrupp
§4
Kvinnor 18 år och uppåt, bosatta eller verksamma i Västerbotten.

Medlemmar
§5
Alla kvinnor 18 år och uppåt som erlagt medlemsavgift.

§6
Uteslutning ur föreningen kan ske om medlem missbrukar Magmas förtroende
såsom exempelvis förskingring av pengar, förtal och dylikt. Styrelsen beslutar om
uteslutning. Överklagande kan/skall ske skriftligt och behandlas vid
nästkommande årsmöte.

§7
Medlemsavgift tas ut en gång per kalenderår där avgiftens storlek beslutas på
årsmötet.

Styrelse och valberedning
§8
Föreningens aktiviteter och angelägenheter ska behandlas av en styrelse, som ska
bestå utav minst tre och max sju ledamöter, dvs ordförande, sekreterare, kassör
samt vid behov ytterligare fyra till ledamöter. Samtliga ledamöter ska utses efter
förslag från valberedning. Valberedningen skall bestå av två personer.
Ordförandes mandatperiod löper på ett år, övriga ledamöters mandatperiod löper
på två år. Årsmötet skall hållas före april månads utgång varje år.
Styrelsens uppgift är att planera, samordna och genomföra aktiviteter i nätverket
enligt föreningens syfte och ändamål (§2). Aktiviteterna ska beskrivas i en årlig
aktivitetsplan. Styrelsen kan därefter vid behov tillsätta arbetsgrupper där
medlemmarna inbjuds att medverka i genomförandet av aktiviteterna utifrån den
årliga aktivitetsplanen.

§9
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Räkenskap och revision

§10
Föreningens räkenskaper skall föras löpande under kalenderåret. För granskning
av räkenskaperna utser årsmötet, för ett år i taget en revisor. Revisorn äger rätt att
när som helst ta del av räkenskaperna, protokoll och andra föreningshandlingar.

Möten
§ 11
Föreningen ska genomföra minst tre styrelsemöten per år utöver konstituerande
mötet samt det förberedande mötet inför årsmötet. Innan mötet distribueras
kallelsen samt agenda till ledamöterna enligt överenskommelse vid
konstituerande möte.
Kallelse samt dagordning till årsmötet skall gå ut till medlemmarna i enlighet
med paragraf 3 senast en månad före årsmötesdagen.
Handlingar till årsmötet ska tillhandahållas av styrelsen senast en vecka före
årsmötesdagen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet. Till extra medlemsmöte kallar styrelsen vid behov. Kallelse skall ske i
enlighet med kallelse till årsmöte.

§12
Vid årsmöte skall styrelsen redovisa verksamhetsberättelse samt
förvaltningsberättelse för det gångna året. Revisorn ska efter genomgång av
handlingarna genomföra och presentera sin revisionsberättelse för det gångna
året. Årsmötet skall besluta om fastställande av resultat samt besluta om
ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna. Beslut ska fattas med enkel majoritet
varav varje närvarande medlem har en röst. Val av ordförande skall ske varje år
och val av övriga ledamöter och revisor skall ske när respektive mandatperiod är
slutförd.

Stadgeändring
§13
Ändring av dessa stadgar ska ske genom samstämmiga beslut på två av varandra
följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

Aktiviteter
§14
Aktiviteter som ska genomföras i Magmas namn måste alltid godkännas av
styrelsen och finnas med i ett styrelseprotokoll. Användandet av Magmas logo
och namn kräver styrelsens godkännande och skall finnas med i ett
styrelseprotokoll

Föreningens upplösning
§15
Beslut om föreningens upplösning ska fattas av två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett ska vara årsmötet. Eventuellt kvarvarande tillgångar
efter alla skulder är betalda skänks till välgörande organisation/er som på något
sätt gör gott för kvinnor. Sittande styrelse beslutar om vart överskottet ska
skänkas/investeras.